Petak, 08 Veljača 2013 17:56

Plan gradnje i održavanja općine Podstrana 2013

Prenosimo vam plan gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2013. godinu.

 

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''. 

 

 

IZGRADNJA I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA

 

Redni

ROK

IZVORI

IZNOS

broj

OPIS RADOVA

IZGRADNJE

FINANCIRANJA

U KUNAMA S PDV-om

1.

Izgradnja grobnica na mjesnom groblju

„Ban“

2013  god.

općinski proračun komunalni doprinos

1.000.000,00

2.

Izgradnja parka užadi

 

2013. god.

općinski proračun komunalni doprinos

800.000,00

3.

Izgradnja obalne šetnice  na području Općine Podstrana - 1.faza

2013. - 2014. god.

općinski proračun komunalni doprinos

20.000.000,00

4.

Uređenje ulice Kraljice Jelene : potporni zid ,  javna rasvjeta  i asfaltiranje

2013. god.

Općinski proračun

komunalni doprinos

1.151.000,00

5.

Održavanje zgrade Općine

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

300.000,00

6.

Uređenje zgrade Turističke  zajednice

2013.

općinski proračun

 

450.000,00

 

7.

Adaptacija zgrade  ex. vrtić  u  knjižnicu

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

500.000,00

8.

Nabava  kamiona za odvoz smeća

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

600.000,00

9.

Nabava vatrogasnog vozila

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

500.000,00

10.

Nabava kombi vozila

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

300.000,00

11.

Parking automati

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

120.000,00

12.

Izgradnja bus ugibališta ,  južno od Petrićeva

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

225.000,00

13.

Automatski podizni stupići

 

2013. god..

komunalni doprinos

općinski proračun

 

40.000,00

14.

Sanacija obale  u Mutograsu

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

85.000,00

15.

Nabava i ugradnja oluka na zgradi čitaonice

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

50.000,00

16.

Nabava autobusnih nadstrešnica uz D-8

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

30.000,00

17.

Hortikulturno uređenje okretišta Mutogras

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

25.000,00

18.

Sanacija spomenika na starom groblju Sv. Martin

 

2013. god..

komunalni doprinos

općinski proračun

 

40.000,00

19.

Sanacija starih grobova ( samoukopi )

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

20.000,00

20.

Prihrana  plaže

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

85.000,00

 

UKUPNO :

 

 

26.321.000,00

 

IZGRADNJE JAVNE RASVJETE

 

Redni

ROK

IZVORI

IZNOS

broj

OPIS RADOVA

IZGRADNJE

FINANCIRANJA

U KUNAMA SA PDV-om

1.

Izgradnja javne rasvjete u Staroj Podstrani –  III faza

2013. god

komunalni doprinos

općinski proračun

600.000,00

2.

Izgradnja javne rasvjete u Poljičkoj ulici

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

1.000.000,00

3.

Izgradnja javne rasvjete u Mislavovoj  ulici

2013.

 

komunalni doprinos

412.500,00

 

4.

Izgradnja javne u Tješimirovoj, Krešimirovoj  i ulici Gošanj

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

488.000,00

 

5.

Izgradnja javne rasvjete u Mosorskoj i Tavelićevoj ulici

2013. god.

općinski proračun komunalni doprinos

806.000,00

6.

Izgradnja  javne ravjete uz sjeverni nogostup državne ceste D-8, dionice Sv. Martin - Grbavac

2013. god

općinski proračun komunalni doprinos

1.900.000,00

7.

Izgradnja javne rasvjete oko škole Strožanac

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

162.500,00

8.

Izgradnja javne rasvjete u ulici Kaline, Zvonimirovoj (srednji dio), Kašićeva ulica (do kuće Perišić) s Kokočevicom

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

552.000,00

9.

Izgradnja javne rasvjete u ulici don Petra Cara (od D-8 do cs )

 

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

260.000,00

10.

Izgradnja javne rasvjete na dijelu šetnice uz obalu (Grljevac)

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

 

85.485,00

11.

Građevinski radovi izgradnje javne rasvjete uz D-8 na dionici Kotlace -Mislavova

2013. god.

komunalni doprinos

općinski proračun

85.000,00

 

 

UKUPNO  :

 

 

6.351.485,00

 

 

IZGRADNJE ODVODNJE  OTPADNIH VODA 

 

Redni

ROK

IZVORI

IZNOS

broj

OPIS RADOVA

IZGRADNJE

FINANCIRANJA

U KUNAMA SA PDV-om

1.

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda

u  Zvonimirovoj –zapadni dio

2013. god.

naknada za priključak

općinski proračun

 

750.000,00

2.

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u  Vučevici (uz bujicu Grljevac)

2013. god.

naknada za priključak općinski proračun

1.162.000,00

3.

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u  ulici don Petra Cara

2013. god.

naknada za priključak općinski proračun

1.187.500,00

4.

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u  ulici Put Starog sela

2013. god.

naknada za priključak općinski proračun

512.500,00

5.

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda kod ušća bujice Šćadin (ex Banjalučko)

2013. god.

naknada za priključak općinski proračun

664.300,00

6.

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u ulici Domovinskog rata – spoj na zapadni ogranak

2013. god.

naknada za priključak općinski proračun

62.500,00

7.

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u ulici B. Kašića , od križanja s Vučevicom  prema sjeveru  u duljini 50 m

2013. god.

naknada za priključak općinski proračun

50.000,00

 

 

UKUPNO :

 

 

4.388.800,00

           

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Redni

ROK

IZVORI

IZNOS

broj

OPIS RADOVA

IZGRADNJE

FINANCIRANJA

U KUNAMA SA PDV-om

1.

Izgradnja javne  vodovodne mreže u

u ulici Put Starog sela

naknada za priključak

općinski proračun

420.000,00

2013. god.

2.

Izgradnja javne  vodovodne mreže u

ulici don Petra  Cara , istočni ogranak prema Pojatištu

2013. god.

naknada za priključak

općinski proračun

25.000,00

 

UKUPNO :

 

 

445.000,00

 

Red. br.

OPIS RADOVA

IZNOS U KUNAMA SA PDV-om

1.

IZGRADNJA I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA

26.321.000,00

2.

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

6.351.485,00

3.

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

4.388.800,00

4.

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

445.000,00

 

SVEUKUPNO:

37.506.285,00

 

 

ODRŽAVANJE  NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA

 

Red. br.

Opis radova

Iznos radova u kn (s PDV-om)

1.

Asfaltiranje Mosorske ulice

    450.000,00

2.

Potporni zidovi u Mosorskoj

   112.500,00

3.

Izvedba  potpornog zida u Mislavovoj ulici

      150.000,00

4.

Asfaltiranje u Tavelićevoj ulici

212.500,00

5.

Asfaltiranje   Mislavove  ulice

312.500,00

6.

Asfaltiranje u Krešimirovoj

125.000,00

7.

Asfaltiranje u Tješimirovoj

150.000,00

8.

Asfaltiranje u ulici Gošanj

150.000,00

9.

Asfaltiranje u Pavićevoj ulici

62.500,00

10.

Asfaltiranje ulice Banica

70.000,00

11.

Betoniranje ulice Kaline

250.000,00

12.

Izgradnja i popravak južnog nogostupa uz D-8

375.000,00

13.

Izvedba  potpornog zida u ulici Put Starog sela

125.000,00

14.

Izrada kamene obloge potporni zid  Gornja Podstrana

80.000,00

15.

Asfaltiranja  ulice Domovinskog rata – zapadni krak 

312.500,00

16.

Uređenje dijela Domagojeve ulice

12.500,00

17.

Asfaltiranje i popravak ostalih ulica

250.000,00

UKUPNO :

          3.200.000,00

 

 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

         Poslovi održavanja i čišćenja javnih površina obavljat će se na površinama koje su u vlasništvu i nadležnosti Općine Podstrana. Održavanje i čišćenje javnih površina za cijelo područje Općine Podstrana obuhvaća čupanje i košnju korova uz D-8, čišćenje nogostupa i lokalnih prometnica, čišćenje slivnika i kišnih rešetki i otvorenih kanala, čišćenje prometnica od nanosa mulja nakon pojave bujica, čišćenje autobusnih postaja, pražnjenje koševa, strojno košenje zelenih površina, rezidbe stabala i sadnja sezonskog cvijeća.

         Planirana vrijednost radova  održavanja javnih površina i plaža iznosi 905.000,00 kuna.

         Planirana vrijednost radova održavanja autobusnih stanica iznosi 30.000,00 kuna.

         Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva komunalne naknade i sredstva Proračuna Općine Podstrana za 2013. godinu.

 

  ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE

 

            Poslovi održavanja sustava odvodnje i vodoopskrbe obavljaju se putem trgovačkog društva ''Vodovod i kanalizacija'' d.o.o.

            Planirana vrijednost usluga tekućeg i investicijskog održavanja  iznosi 106.000,00 kuna.

 

ODRŽAVANJE GROBLJA

 

Red. br.

Opis radova

Iznos radova u kn (s PDV-om)

1.

Održavanje groblja 

218.000,00

UKUPNO:

218.000,00

 

  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Poslovi održavanja javne rasvjete izvoditi će se sredstvima predviđenim u proračunu u iznosu od 115.000,00 kuna.

 

Red. br.

Opis radova

Iznos radova u kn

(s PDV-om)

1

Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

3.200.000,00

2

Održavanje i čišćenje javnih površina i odvodnja atmosferskih voda

935.000,00

3

Održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe

106.000,00

4

Održavanje groblja

218.000,00

5

Održavanja javne rasvjete

115.000,00

SVEUKUPNO:

4.574.000,00

 

           

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama