U svrhu očuvanja pomorske baštine na području Općine Podstrana, Podstrana portal će vam je u proteklim tjednima i mjesecima kroz niz članaka ukazivao na važnost očuvanja prirodnog bisera koji stoljećima krasi ovaj predivni povijesni lokalitet nadomak Splita.

Naime, dotaknuli smo se zaštite pomorskog dobra, ali i povijesnog aspekta ove općine nadomak Splita.

Važno je kroz članke naglasiti i činjenicu da je Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu utvrđen sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstvima za upravljanje pomorskim dobrom, a naveden je i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Podstrana kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

U smislu Plana, pod redovitim upravljanje, pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi. Na komunalni red na dijelovima pomorskog dobra u općoj upotrebi i pod redovnim upravljanjem Općine Podstrana, odgovarajuće se primjenjuju propisi o komunalnom redu Općine Podstrana.

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom

U nastavku ćemo vas upoznati sa sredstvima upravlja pomorskim dobrom.

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom su iduća:

Sredstva od naknada za koncesije naknada za koncesijsko odobrenje, sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti, naknade od šteta nastalih onečišćenjem pomorskog dobra, zatim sredstva koja se osiguravaju u proračunu županije i Općine Podstrana za održavanje pomorskog dobra na njihovom području.

Općina Podstrana u 2022. godini planira provesti plan ulaganja u pomorsko dobro kako slijedi: Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno putem jedinica lokalne samouprave. Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja o dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koji se nalazi na njenom području, vodi brigu o zaštiti i održava jedinica lokalne samouprave.

O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave

Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno. Redovno upravljanje obavlja se sukladno godišnjem planu. Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.

O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave, a o izvanrednom upravljanju jedinice područne (regionalne) samouprave.

Doprinosimo promociji, zaštiti i revitalizaciji pomorske baštine

Podstrana Portal vas kroz članke upoznaje s još jednim važnim aspektom razvoja turističke perspektive, ali i očuvanja povijesno bitnih lokaliteta na području Općine.

Podsjetimo, provedba ovoga Programa doprinosi promociji, zaštiti i revitalizaciji pomorske baštine te promociji projekta „Pomorsko je dobro” na području Splitsko – dalmatinske županije.

U svrhu očuvanja pomorske baštine na području Općine Podstrana, Podstrana portal će vam je u proteklim tjednima i mjesecima kroz niz članaka ukazivao na važnost očuvanja prirodnog bisera koji stoljećima krasi ovaj predivni povijesni lokalitet nadomak Splita.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

Naime, dotaknuli smo se zaštite pomorskog dobra, ali i povijesnog aspekta ove općine nadomak Splita.

Važno je kroz članke naglasiti i činjenicu da je Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu utvrđen sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstvima za upravljanje pomorskim dobrom, a naveden je i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Podstrana kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

U smislu Plana, pod redovitim upravljanje, pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi. Na komunalni red na dijelovima pomorskog dobra u općoj upotrebi i pod redovnim upravljanjem Općine Podstrana, odgovarajuće se primjenjuju propisi o komunalnom redu Općine Podstrana.

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Općine Podstrana izdaje koncesijsko odobrenje

Naime, kiosci i druge građevine gotove konstrukcije, tende, jednostavni podesti otvorenih terasa i slično, postavljeni u skladu s propisom kojim se uređuju jednostavne i druge građevine koje se mogu graditi na javnoj površini bez građevinske dozvole i glavnog projekta, a koji služe obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru za čije obavljanje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Općine Podstrana izdaje koncesijsko odobrenje u skladu s ovim Planom.

Oni se mogu na dijelovima pomorskog dobra u općoj upotrebi i pod redovnim upravljanjem Općine Podstrana postavljati u skladu s propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo Općine Podstrana, za čiji nadzor i provedbu su nadležni komunalni redari Općine Podstrana sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu i građevinskoj inspekciji.

Održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja

Nadzor građenja i provedbe zahvaća u prostoru koji nisu građenje, a koji se obavljaju na dijelovima pomorskog dobra u općoj upotrebi i pod redovnim upravljanjem Općine Podstrana, obavljaju komunalni redari Općine Podstrana, u skladu sa svojim nadležnostima i ovlastima utvrđenim propisima o građevinskoj inspekciji.

Održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru, uređenjem plaža dohranom plažnog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, ograđivanje plaža plutajućim branama, postavljanjem tuševa i slično.

Ovlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je pridržavati se propisa o komunalnom redu Općine Podstrana, na dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi i pod redovnim upravljanjem Općine Podstrana, na kojoj obavlja djelatnost sukladno važećem koncesijskom odobrenju izdanom od Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Podstrana, a ako je za obavljanje te djelatnosti potrebna suglasnost Lučke kapetanije glede sigurnosti plovidbe, tada i u skladu s izdanom suglasnosti nadležne Lučke kapetanije temeljem koje mu je koncesijsko odobrenje izdano.

Komunalni redar i njegova uloga

Ovlaštenik koncesijskog odobrenja dužan je održavati te istim i urednim dio pomorskog dobra u općoj upotrebi na kojem obavlja djelatnost temeljem važećeg koncesijskog odobrenja, sukladno propisima o komunalnom redu Općine Podstrana.

Ukoliko komunalni redar Općine Podstrana prilikom obavljanja nadzora iz svoje nadležnosti, utvrdi da je povrijeđen propis iz nadležnosti drugog državnog tijela, dužan je o tome obavijestiti nadležno državno tijelo, a ako je povredom tih propisa počinjen i prekštaj, tada je nadležnom državnom tijelu dužan dostaviti obavijest o počinjenom prekršaju.

Doprinosimo promociji, zaštiti i revitalizaciji pomorske baštine

Podstrana Portal vas kroz članke upoznaje s još jednim važnim aspektom razvoja turističke perspektive, ali i očuvanja povijesno bitnih lokaliteta na području Općine.

Podsjetimo, provedba ovoga Programa doprinosi promociji, zaštiti i revitalizaciji pomorske baštine te promociji projekta „Pomorsko je dobro” na području Splitsko – dalmatinske županije.

U svrhu očuvanja pomorske baštine na području Općine Podstrana, Podstrana portal vam je u proteklim tjednima i mjesecima kroz niz članaka ukazivao na važnost očuvanja prirodnog bisera koji stoljećima krasi ovaj predivni povijesni lokalitet nadomak Splita.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

Naime, dotaknuli smo se zaštite pomorskog dobra, ali i povijesnog aspekta ove općine nadomak Splita.

Važno je kroz članke naglasiti i činjenicu da je Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu utvrđen sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstvima za upravljanje pomorskim dobrom, a naveden je i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Podstrana kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

Nadalje, napominjemo da je Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja izdalo koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuje niti ograničava opću upotrebu pomorskog dobra. Upravljanje pomorskim dobrom podrazumijeva određivanje, unaprjeđenje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi kao i posebnu upotrebu, odnosno gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

Bitne stavke i informacije vezane za ovu odluku…

Općina Podstrana je izradila Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuje niti ograničava opću upotrebu pomorskog dobra. Sve je objavljeno u Službenom glasniku Općine Podstrana, a isti je suglasan s pravilnikom o gospodarskom korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskom dobra na području Splitsko-dalmatinske županije.

Možda je manje poznato građanima, ali važna je vijest da je načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru još u rujnu potpisao Izmjene i dopune plana upravljana pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2022. godinu.

Naime, u Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2022. godinu u točki 5. pod djelatnosti Ugostiteljstvo i trgovina dodalo se sredstvo ambulantne prodaje (škrinje i aparati za sladoled i sve slično tome. U dokumentu je navedena mikrolokacija kao "A1" pokretna naprava - aparat za prodaju na kat. čestici 1081/19.

Ranije smo naveli u proteklim člancima da sve ove Izmjene i dopune Plana stupale su na stanu danom objave u Službenom glasniku Općine Podstrana, a sve po pribavljenoj potvrdi Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo. Također, u dokumenti su navedeni i ostale mikrolokacije koje su važne za ugostitelje i ugostiteljske objekte koji se bave ovakvih i sličnim djelatnosti.

U priloženim dokumenti vam donosimo i napominjemo vam koje su bitne stavke i informacije vezane za ovu odluku, kao i odluku o očuvanju pomorskog dobra u Općini Podstrana, ali i u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Doprinosimo promociji, zaštiti i revitalizaciji pomorske baštine

Podstrana Portal vas kroz članke upoznaje s još jednim važnim aspektom razvoja turističke perspektive, ali i očuvanja povijesno bitnih lokaliteta na području Općine.

Podsjetimo, provedba ovoga Programa doprinosi promociji, zaštiti i revitalizaciji pomorske baštine te promociji projekta „Pomorsko je dobro” na području Splitsko – dalmatinske županije.

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://podstrana-portal.com/podstrana#sigProId425d1f0957
Stranica 1 od 390
Kia u stranicama

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Untitled