Nedjelja, 10 Ožujak 2013 18:57

Donesen UPU Strožanac II

Općina Podstrana je donijela Urbanistički plan uređenja za Strožanac II koji vam prenosimo u cijelosti.

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja? 

 


Od sljedećih elemenata:

 

I. Tekstualnog dijela sa slijedećim sadržajem koji možete pogledati ovdje:

 

Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Postupanje s otpadom

Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Mjere provedbe Plana

 

II. Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu M 1:1000 i to: (NAPOMENA- Pojedini dokument možete pregledati klikom na označene riječi)

 

1. Korištenje i namjena površina (Pregled)

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

   2.1 Promet (Pregled)
   2.2 Telekomunikacije i energetski sustav (Pregled)
   2.3 Vodnogospodarski sustav (Pregled)

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina (Pregled)

4. Način i uvjeti gradnje

   4.1 Oblici korištenja (Pregled)
   4.2 Uvjeti gradnje (Pregled)
   4.3 Način gradnje (Pregled)

 

III. Obveznih priloga Urbanističkog plana uređenja:

 

 -> Obrazloženje


Popis dokumenata i propisa


Zahtjevi iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji


Mišljenja iz članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji


Izvješća s prethodne rasprave (u zasebnoj knjizi)


Izvješće s javne rasprave (u zasebnoj knjizi)


Izvješće s ponovne javne rasprave (u zasebnoj knjizi)


Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana (u zasebnoj knjizi)


Sažetak za javnost (u zasebnoj knjizi)

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama