Utorak, 12 Veljača 2019 20:29

Razgovor s načelnikom Istaknuto

Razgovor s načelnikom Foto:pp
Podstrana portal prati sve najvažnije što se u Podstrani događa, zato smo  razgovarali s načelnikom te mu postavili nekoliko pitanja o važnim projektima za našu Općinu. Zanimalo nas je prije svega u kojoj su fazi općinski projekti i dinamika njihove realizacije. Načelnik se rado odazvao te za naš portal odgovorio na naša pitanja. Evo njegovih odgovora:
 
Škola Sveti Martin
 
Izgradnja nove škole predviđena je Urbanističkim planom uređenja Petrićevo – Sveti Martin (UPU 10), na prostoru sjeverno od zgrade općinske uprave.
 
Trenutno je u tijeku izrada idejne projektne dokumentacije radi ishođenja lokacijske dozvole za novu školu kapaciteta od oko 500 učenika uključujući dvodijelnu sportsku dvoranu s pratećim sadržajima (pomoćna dvorana, garderobe, sanitarije, rehabilitacija) čiju izradu financira Općina Podstrana te očekujemo kroz cca mjesec dana prezentaciju idejnog rješenja nove škole od strane angažiranog projektanta. Paralelno se priprema parcelacija u svrhu otkupa zemljišta za formiranje građevinske čestice škole.
Prethodno je ishođena pravomoćna lokacijska dozvola za rekonstrukciju (proširenje) pristupne prometnice do građevne čestice buduće osnovne škole.
 
Također, po odobrenju i uz punomoć Hrvatskih cesta, Općina Podstrana je financirala projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju križanja državne ceste D8 s Ulicom dr. Franje Tuđmana za što je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole, čime će se zajedno s proširenjem postojeće ulice na sveobuhvatan i siguran način riješiti pristup do novoplanirane škole.
 
Sportska lučica Sveti Martin
 
Temeljem pravomoćne lokacijske dozvole izrađeni su glavni projekti i ishođene potvrde glavnog projekta te je pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole. 
 
U tijeku je pri Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije ishođenje rješenja o granici lučkog područja kao preduvjet za dodjelu koncesije i sklapanje ugovora o koncesiji.
 
PLAŽA2
 
Groblje Ban
 
Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola za proširenje groblja Ban na 7001 m2 površine s novih 248 grobnih mjesta (ukupno 1248 ležajeva), formirana je građevinska čestica u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi te izrađena izvedbena projektna dokumentacija.
 
U tijeku je priprema natječajne dokumentacije radi provedbe postupka javne nabave za odabir izvođača nakon čega će se krenuti u izvođenje radova.
 
Miljevac
 
Na platou Miljevac, sukladno Urbanističkom planu uređenja zone u zelenilu i zone sportskih igrališta (UPU 6) planirana je izgradnja sportskih igrališta s pratećim sadržajima. Kako je UPU-om 6 propisana provedba natječaja za dobivanje rješenja, u tijeku je izrada programskog zadatka sa smjernicama za provedbu arhitektonskog natječaja.
 
Ulica Domovinskog rata (ulaz/izlaz)
 
Za dionicu Ulice Domovinskog rata (OS 1) ishođena je pravomoćna građevinska dozvola, te prethodno parcelacija zemljišta radi određenja površina i čestica koje ulaze u obuhvat zahvata.
 
Izrađena je izvedbena projektna dokumentacija, a istovremeno je pokrenut i u tijeku je postupak izvlaštenja kojim će se u konačnici izvlastiti zemljište. Nakon što se u postupku izvlaštenja donese rješenje o ulasku u posjed zemljišta, Općina Podstrana će pristupiti izvođenju radova. 
 
Proširenje Ulice Gospe u Siti
 
Pokrenut je postupak ukidanja DPU-a OŠ Strožanac kojim je obuhvaćena i prometnica Gospe u Siti. Naime, DPU-om je predviđena izgradnja – proširenje prometnice na dva kolnička traka i dva nogostupa širine po 1,00 m, što zbog zatečenog stanja na terenu (izgrađeni stambeni objekti) čini taj zahvat zahtjevnim. Stoga se pristupilo postupku ukidanja DPU škole čijim ukidanjem za predmetno područje je na snazi i primjenjuje se direktno PPUO što omogućuje izgradnju dva kolnička traka i nogostupa širine 1,60 m, što je realno za realizaciju, a istovremeno ispunjava zahtjeve glede sigurnosti prometa i vozila i pješaka. U tom smislu već je izrađeno idejno rješenje proširenja prometnice s kojim će se ići u realizaciju po okončanju postupka ukidanja DPU škole i njegovog formalnog stavljanja van snage.
 
Proširenje Ulice poljičkih knezova
 
Za proširenje (rekonstrukciju) Ulice poljičkih knezova ishođena je pravomoćna lokacijska dozvola i temeljem iste izrađena i potvrđena parcelacija u svrhu otkupa potrebnog zemljišta. Općina Podstrana je u svrhu bržeg rješavanja imovinsko pravnih odnosa pregovarala s vlasnicima zemljišta u trasi proširenja prometnice, međutim kako isti nije pozitivno okončano, pokrenut je postupak izvlaštenja u kojem će u konačnici zemljište biti izvlašteno vlasnicima, a Općina Podstrana uvedena u posjed zemljišta.
 
Glavni projekt za proširenje Ulice poljičkih knezova je dovršen i na iste su zatražene potvrde glavnog projekta, a po kompletiranju dokumentacije podnijet će se zahtjev za građevinsku dozvolu. Nakon što se u postupku izvlaštenja donese rješenje o ulasku u posjed zemljišta, Općina Podstrana će pristupiti izvođenju radova. 

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama