Petak, 04 Ožujak 2016 15:29

Općina Podstrana zbog EU fondova osniva 5 naselja! Što to znači za stanovnike? Istaknuto

Općina Podstrana zbog EU fondova osniva 5 naselja! Što to znači za stanovnike? slika:http://images.croatiaview.com/

Proteklih nekoliko mjeseci općinsko vijeće Općine Podstrana raspravlja o aktualnoj temi registracije postojećih naselja naše Općine. Dužnost nam je ispitati situaciju te čitatelje obavijestiti o svim činjenicama.

Raspravu o ovoj temi i sama i ideja o razdiobi naselja u Općini Podstrana je nastala kao priprema za prijavu na projekte koji će se financirati preko EU fondova. Naime, na temelju članka 30. stavka 2., a u svezi stavaka 3. i 4. istoga članka Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 80/2013, 41/2014 i 107/2014) Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014 – 2020.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_22_456.html

U sklopu mjere 7 podmjera 7.2. koja se sastoji od dva tipa operacija:  

7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Sukladno čl. 14. Pravilnika, ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda prihvatljiva su u naselju s najviše 2.000 stanovnika, a ukoliko se više naselja povezuje navedenim sustavom, svako naselje mora ispuniti navedeni uvjet.

Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, sukladno čl. 18. prihvatljiva su u naseljima s najviše 5.000 stanovnika, a ukoliko se više naselja povezuje nerazvrstanom cestom, svako naselje mora ispuniti navedeni uvjet.

U sklopu mjere 7 podmjera 7.4. koja se sastoji od slijedećeg tipa operacije:  

7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu. 

Skladno članak 22. Prihvatljiva ulaganja su građenje i/ili opremanje:

1. vatrogasnog doma i spremišta,

2. društvenog doma/ kulturnog centra,

3. planinarskog doma i skloništa,

4. turističkog informativnog centra,

5. dječjeg igrališta,

6. sportske građevine,

7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo),

8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima,

9. biciklističke staze i trake,

10. tematskog puta i parka,

11. građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi),

12. javne zelene površine (park i slično.),

13. pješačke staze,

14. pješačke zone,

15. otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste),

16. groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine),

17. tržnice,

18. javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz).

 

Sukladno čl. 23. Pravilnika, jedan od uvjeta prihvatljivosti definira da je ulaganje prihvatljivo u naseljima s najviše 5.000 stanovnika, a ukoliko se ulaganje nalazi na području više naselja, svako naselje mora ispuniti navedeni uvjet.

Temeljem navedenih činjenica ukoliko Općina Podstrana ne donese odluku o razdiobi naselja gubimo pravo na prijavu i projekta navedenih u točkama od 1. do 18.

 

ŠTO TO TOČNO ZNAČI ZA OPĆINU I NAŠE MJEŠTANE?

 

Odnos mjesnih odbora i predloženih naselja

 

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja). Članak 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi.

Mjesni odbori na području Općine su: Strožanac I, Strožanac II, Grljevac, Grbavac, Sv. Martin- Mutogras, Gornja Podstrana. Članak 60. Statuta Općine Podstrana.

 

MJESNI ODBOR

NASELJE

STROŽANAC I

STROŽANAC DONJI

STROŽANAC II

STROŽANC GORNJI

GRLJEVAC

GRLJEVAC

GRBAVAC

GRBAVAC

SV. MARTIN – MUTOGRAS

SV. MARTIN

MUTOGRAS

GORNJA PODSTRANA

GORNJA PODSTRANA

 

Predložene granice područja naselja odgovaraju granicama mjesnih odbora, s tim da mjesni odbor Sv. Martin – Mutogras sadrži dva naselja – Sv. Martin i Mutogras.

U slučaju proglašenja naselja na području naše Općine, mještani ne bi podlijegali obvezi mijenjanja svojih osobnih iskaznica, već bi se koristili postojećima do njihova isteka. Odluka o proglašenju naselja mještanima Podstrane ne bi prouzročila nikakve financijske troškove. Međutim, prilikom redovitog izdavanja osobnih iskaznica, u odnosu na ranije iskaznice izmjena bi se sastojala jedino u tome što bi se pored imena mjesta, a prije imena ulice dodalo naselje. Radi lakšeg razumijevanja iznesenog, pokušat ćemo na primjeru postojeće osobne iskaznice prikazati eventualnu izmjenu.

 Dakle, iz priloženog primjera postojeće osobne iskaznice vidljivo je da je na mjestu prebivališta upisano „Podstrana, Podstrana, Mosorska 45“, dok bi eventualnom izmjenom npr. u slučaju proglašenja naselja Strožanac Donji, u rubrici prebivalište u osobnoj iskaznici iz gornjeg primjera stajalo: „Podstrana, Strožanac Donji, Mosorska 45“.

Naime, obvezatan sadržaj osobne iskaznice propisan je Zakonom o osobnoj iskaznici („Narodne novine“, broj 62/15), pa je tako čl. 1. citiranog zakona određeno da je osobna iskaznica elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, čl. 1. Zakona o prebivalištu („Narodne novine“, broj 144/15 i 158/13) prebivalište je definirano kao mjesto i adresa u RH na kojoj se osoba trajno nastanila, dok je st. 5. istog Zakona mjesto definirano kao grad ili općina i naselje koje je u sastavu grada ili općine. Adresu u smislu ovog Zakona predstavlja ulicu ili trg i kućni broj.

Iz naprijed navedenog razvidno je da se u slučaju proglašenja naselja u Podstrani ne bi izgubio naziv Podstrana. Ova tvrdnja potkrjepljuje se i dopisom Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Split koji se daje u nastavku. Radi dodatnog pojašnjenja navodi se da je Područni ured za katastar dao navedeno mišljenje polazeći od pretpostavke da bi na području Općine Podstrana bila proglašena 2 naselja, dok činjenica da bi se proglasilo 6, 7 ili npr. 10 naselja ne mijenja smisao priloženog odgovora Područnog ureda za katastar Split.

Da je Državna geodetska uprava tijelo mjerodavano za davanje spomenutog mišljenja proizlazi upravo iz odredbe čl. 14. Zakona o naseljima („Narodne novine“, broj 54/88) koja određuje da evidenciju imena i granica naselja pored nadležnog upravnog tijela Općine, vodi upravo i republički organ nadležan za geodetske poslove.

Za kraj ovog upoznavanja mještana Općine Podstrana sa time što bi za njih značilo da se na području naše općine proglase naselja, ukazujemo i na još jednu zakonom predviđenu mogućnost koja se sastoji u tome da je i u slučaju određivanja naselja građanima RH u svakom trenutku dopuštena mogućnost njihovog mijenjanja granica, promjena sjedišta, pripajanja drugim naseljima.

 

Zaključno, a imajući u vidu prethodno navedene mjere na koje bi Općina mogla aplicirati u slučaju proglašenja naselja iznad svega stavlja dobrobit za mještane Podstrane koja bi proizašla dobivanjem sredstava iz EU fondova, što je svakako važan argument u pravcu prihvaćanja Odluke o utvrđivanju naselja na području Općine Podstrana.      

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama