Utorak, 12 Svi 2015 11:32

Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije Istaknuto

Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije slika.dalmacija.hr

R E P U B L I K A H R V A T S K A

SPLITSKO–DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo,

razvitak i europske integracije

 

KLASA: 320-01/15-01/04

URBROJ: 2181/1-02-15-3

Split, 13. travnja 2015.

 

 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, temeljem članka 12. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije 2014.-2016. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 14/14) objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za Mjeru 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda za 2015 godinu

 

 

 

 1. Predmet Javnog poziva

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za Mjeru 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda za 2015 godinu.

 

Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) (dalje u tekstu: Uredba de minimis).

 

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje se može ostvariti potpora su:

 1. Troškovi geoedeta, ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera građevinarstva u iznosu do 50% opravdanih troškova izrade dokumentacije potrebne za legalizaciju objekta sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a najviše do 15.000,00 kuna.

 

Neprihvatljivi troškovi projekta, za koje se ne može ostvariti potpora su:

 • porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,

 • carinske i uvozne pristojbe,

 • novčane kazne, financijske kazne,

 • troškove parničnog postupka,

 • troškovi poslovanja, uključujući troškove održavanja, amortizacije i najma opreme,

 • bankovni troškovi, troškovi jamstava i slični troškovi,

 • troškovi upravnih pristojbi,

 • troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi,

 • troškovi vlastitog rada,

 • troškovi komunalnih naknada, doprinosa i drugih sličnih pristojbi,

 • troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima.

 

 

II. Korisnici sredstava

 

Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba (u daljnjem tekstu: Korisnik), koja je predala zahtjev za legalizaciju objekta zaključno sa 30. lipnja 2013., a čija je građevinska (bruto) površina veća od 100 m2, te čiji je predmet zahtjeva sukladan Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (za korisnika s poljoprivrednom djelatnošću stočarstva, stoka korisnika mora biti upisana u jedinstveni registar domaćih životinja-JRDŽ).

 

Korisnici su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ostali korisnici Upisnika za provođenje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište i djelatnost na području Splitsko dalmatinske županije i nemaju dugovanja prema državnom i županijskom proračunu.

Računima i izvodima s bankovnog žiro računa se dokazuje namjenski utrošak sredstava. Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava. Nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju. Kompenzacija i cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju

 

III. Potrebna dokumentacija

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

 

 • ispunjen zahtjev za potporu;

 • presliku Upisnika u upis poljoprivrednih gospodarstava;

 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja koja su u nadležnosti Porezne uprave, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za potporu;

 • potvrdu nadležne Porezne uprave kako korisnik nije upisan u registar obveznika PDV-a (samo porezni obveznici koji nemaju pravo na odbitak PDV-a), ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za potporu;

 • nemaju dugovanja prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ (provjeru vrši Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije);

 • popunjenu izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine;

 • presliku osobne iskaznice, odnosno za obrt preslika obrtnice, a za trgovačko društvo presliku rješenja o upisu u sudski registar ne stariji od 6.mjeseci;

 • OIB i broj žiro-računa sa IBAN-om podnositelja zahtjeva.

 • presliku računa za prihvatljive troškove i dokaze o namjenskom utrošku sredstava (izvod iz banke),

 • presliku Rješenja o izvedenom stanju za objekt,

 • dokaz da je stoka na gospodarstvu prijavljena u JRDŽ i/ili Središnji registar kopitara odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o posjedu /broju stoke na gospodarstvu (za korisnike s poljoprivrednom djelatnošću stočarstva).

 

IV. Način, rok i mjesto dostave ponuda

 

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, soba br.15., s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:

 

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split, Ulica

Domovinskog rata br. 2, 21000 Split - Povjerenstvo za odabir projekata za Mjeru 4. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije (2014.-2016.)

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. kolovoza 2015. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

 

V. Obrada zahtjeva

 

Povjerenstvo za provedbu Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje za 2015. obrađuje zaprimljene zahtjeve, analizira ispunjavanje uvjeta iz Programa, utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva, te utvrđuje iznose potpora.

 

U slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se rang-lista zahtjeva.

 

 

VI. Isplata sredstava

 

Povjerenstvo utvrđuje Nacrt Prijedloga odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije radi donošenja Odluke o raspodjeli sredstava koju donosi Župan.

S korisnicima potpore sukladno Odluci o raspodijeli sredstava zaključuje se ugovor o dodjeli bespovratne potpore.

 

VII. Ostale informacije

 

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrasci objavljeni su na službenim internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr.

 

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, korisnik sredstava daje odobrenje Splitsko dalmatinskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije te u drugim izvještajima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 400-072 ili e-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju preuzmite ovdje.

Pravilnik o postupku dodjele sredstava preuzmite ovdje.

Zahtjev za potporu možete preuzeti ovdje.

Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti preuzmite ovdje.

 

Podstrana portal.

 

 

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama