Četvrtak, 20 Studeni 2014 15:14

Natječaj za dodjelu stipendije Općine Podstrana za 2015. godinu Istaknuto

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendije Općine Podstrana za 2015. godinu

 

Općina Podstrana u 2015. godini dodjeljuje novčanu potporu u iznosu od 800,00 kuna ili 1.000,00 kuna za studiranje namijenjenu:

 

a) redovnim studentima osobitog uspjeha u studiranju (prema izvrsnosti studiranja),

b) redovnim studentima slabijeg imovnog stanja (prema socijalnom statusu).

 

OPĆI UVIJETI:

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju

slijedeće uvijete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana,

- da roditelji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Podstrana,

- da imaju status redovitog studenta,

- da ne primaju stipendiju drugog davatelja.

 

VISINA STIPENDIJE:

a) redovnim studentima osobitog uspjeha u studiranju (prema izvrsnosti studiranja):

- za ostvareni prosjek ocjena od 3,00 do 4,60 visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna,

- za ostvareni prosjek ocjena od 4,61 do 5,00 visina mjesečne stipendije iznosi 1.000,00 kuna.

b) redovnim studentima slabijeg imovnog stanja (prema socijalnom statusu):

- za ostvareni prosjek ocjena od 2,00 do 4,50 visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna,

- za ostvareni prosjek ocjena od 4,51 do 5,00 visina mjesečne stipendije iznosi 1.000,00 kuna.

 

Ukoliko je ukupna visina dohotka svih članova kućanstva, a što podrazumijeva roditelje, te braću i sestre studenta koji se prijavljuje na natječaj veća od 3.000,00 kn po članu kućanstva, visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna bez obzira na ostvareni prosjek ocjena.

 

UVJETI NATJEČAJA za studente osobitog uspjeha u studiranju:

Pravo natjecanja imaju studenti druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji studiraju na području ili izvan područja Republike Hrvatske, te koji su ostvarili prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodnoj godini studija najmanje 3,00.

 

UVJETI NATJEČAJA za studente slabijeg imovnog stanja:

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju i studenti iz socijalno ugroženih obitelji, pod uvjetom da je roditelj ili skrbnik nositelj prava na socijalnu pomoć od strane Centra za socijalnu skrb Split, nositelj prava za jednokratnu pomoć po uvjetima cenzusa propisanih Pravilnikom o socijalnoj skrbi Općine Podstrana ili ukoliko ukupna primanja članova kućanstva ne prelaze 1.000,00 kn po članu kućanstva.

Pored navedenog uvjeta student mora biti redoviti student druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija i mora ostvariti prosjek ocjena najmanje 2,00 na prethodnoj godini studija.

 

Pravo natjecanja nemaju studenti prvih godina studija; osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad, te oni koji primaju stipendiju ili drugu sličnu potporu za studiranje.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Prijavi za Natječaj potrebno je priložiti:

1. Domovnicu,

2. Rodni list,

3. Uvjerenje nadležne policijske uprave o prebivalištu za podnositelja prijave, te roditelje ili staratelje,

4. Potvrda fakulteta o redovnom upisu u akademsku godinu za koju se stipendija dodjeljuje,

5. Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena za prethodnu godinu studija,

6. Izjava studenta da ne prima stipendije po drugoj osnovi ili Izjava da će prestati primati stipendiju Općine Podstrana ili drugu stipendiju koja mu je odobrena,

7. Ovjereni prijevod popisa ocjena i uvjerenja o upisu za studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske,

8. Potvrda o dohocima za posljednja tri mjeseca za članove kućanstva podnositelja prijave, a koji ostvaruju prihode,

9. Potvrda o socijalnom statusu obitelji podnositelja prijave (za studente prema socijalnom statusu).

 

Prijava s potrebnim dokazima podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podstrana,

Odsjeku za financije, Trg dr. Franje Tuđmana 3, u roku od 15 dana od dana objave obavjesti o raspisivanju natječaja u dnevnom listu «Slobodna Dalmacija». Natječaj će se objaviti na internet stranici Općine Podstrana: www.podstrana.hr i na oglasnoj ploči Općine Podstrana.

 

O pristiglim prijavama razmatra Povjerenstvo i prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije dostavlja Načelniku Općine Podstrana u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj.

 

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzimati u razmatranje.

 

Općinski načelnik Zaključkom utvrđuje listu studenata korisnika stipendije. O rezultatima Natječaja prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od dana zaključenja natječaja putem oglasne ploče Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana i na službenim internetskim stranicama Općine Podstrana.

 

U roku od osam (8) dana od dana objave rezultata nezadovoljni podnositelj prijave može podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku.

O prigovoru odlučuje Načelnik, u roku od petnaest (15) dana od isteka roka za prigovore, koji svojom Odlukom utvrđuje konačnu listu korisnika stipendija. Odluka o prigovoru je konačna.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za financije Općine Podstrana, ili na tel. 021/330- 477, fax: 021/330-271.

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama