Srijeda, 20 Travanj 2016 19:49

EKO-SITA o herbicidu glifosatu

EKO-SITA o herbicidu glifosatu slika:eko-sita podstrana

O HERBICIDU GLIFOSATU

 

Glifosat (N-(fosfonometil)glicin) je sistemski organofosforni herbicid širokog spektra djelovanja, a apsorbira se folijarno, manje kroz korijen, te se transportira u ciljane rastuće dijelove biljke. On inhibira biljne enzime poput EPSPS (5-enolpiruvilshikamat-3-fosfat sintetazu), koji su ključni za sintezu aminokiselina tirozina, triptofana i fenilalanina. EPSPS enzim postoji samo kod biljaka i mikroba (i intestinalnih), ali ne i kod sisavaca. Neki mikrobi glifosat mogu degradirati u AMPA (aminometilfosfitnu kiselinu). Glifosat ugrožava korisnu nitrofiksacijsku mikrofloru, tj. bakterije i micete, a ima i visoki negativan utjecaj na akvatičnu faunu, gdje ugrožava 22% akvatičnih vrsta. Kod sisavaca ima nisku i vrlo nisku toksičnost, gdje samo u doznim koncentracijama od 2 do 10 g/Kg ima letalni učinak. Glifosat ima svojstvo da se snažno adsorbira za tlo, a duže izlaganje vodi i Sunčevom svjetlu ga razgrađuje, što ponajprije ovisi o tipu tla. Poluraspadnute rezidue ostaju u tlu i do 197 dana.

Glifosat je toliko toksičan da je u pojedinim slučajevima bilo potrebno napraviti pojedine GMO (Genetski Modificirane Organizme), koji su otporni na njega, a da bih uništio samo korove, a ne i dotični kultivar.

WHO (Svjetska Zdravstvena Organizacija) je vodeći se načelima epidemiologije, te ekspermentima invivo i in vitro navela da glifosat „Najvjerojatnije ima kancerogen učinak na ljude,“ dok je EU (Eurposka Unija) glifosat deklarirala kao „opasan za okoliš“ i „toksičan za vodene organizme.“

 

Zbog svega navedenog, poljoprivrednicima preporučamo da ne koriste glifosat u herbicidima poput Cidokora, Ouragana, Oxalisa, Roundupa i sl, već da se okrenu prema ekološkoj poljoprivredi, kako bih manjom količinom uroda dobili veću kvalitetu na svjetskom tržištu, koje je nezasitno, pogotovo prirodno dobivenom hranom.

Također preporučamo arhiviranje plodova i sjemenki autohtonih kultivara, kao najboljeg genoma za naše pedoklimatsko podneblje, te da odbacimo introduciranje stranih sortimenata.

 

Kuglični model glifosata (N-(fosfonometil)glicin)

 

 

JOSIP ŽAPER, ing.kem.

Voditelj Ekosekcije

Ekološke Udruge

EKO-SITA Podstrana

Strožanac, Jurasova 2

21312 Podstrana

Republika Hrvatska

 

Kia u stranicama